Verksamhet

28FF5C14-89BF-46BE-AD5C-D091AF686F13.jpg Tankar och mål

Kunskap
Småbarn skaffar sig erfarenhet genom sina sinnesupplevelser. Genom att smaka, lukta, lyssna, titta och jämföra bildar sig barn begrepp om olika föremål. Direktupplevelsen är alltså en bra metod med vilken man kan skapa en naturkänsla hos barn. Genom sina upptäckter i naturen blir barn nyfikna. De ställer frågor, t ex: lever träden? Var kommer stenarna ifrån? Vi ledare utgår från barnens intressen och frågor och är medupptäckare, medundersökande och medupplevare. Tillsammans undersöker och reflekterar vi. Vi vill bidra till att barnen får ett ekologiskt synsätt med känsla och ansvar för det levande. Leken är vår arbetsmetod och ju äldre barnen är desto mer teoretisk kunskap kan vävas in.

Gemenskap
Barn utvecklas inte i tomrum. De är ständigt i kontakt med andra barn och vuxna, föremål och händelser. Samspel mellan barn och mellan barn och vuxna är viktigt. Att känna glädje i gemensamma upptäckter och upplevelser. Att lära sig ta hänsyn till varandra och det som lever och växer. Gemenskap i grupp främjar barnens jag-utveckling, barnen blir trygga och lär känna sig själva.

Rörelse
Genom att vistas i naturen får man också träning för sin kropp och sina sinnen, själslig avkoppling och inspiration. Barns möjligheter till kroppslig aktivitet har stor betydelse för barnets totala utveckling. Barn skaffar sig erfarenhet genom sina sinnen och muskler. Var övar man sin motorik och skaffar sig ett pålitligt kroppsjag bättre än i variationsrik natur?

I Ur och Skurs mål med Läroplanen som grund

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

-Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
-Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
-Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
-Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
-Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
-Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv