Verksamhet

28FF5C14-89BF-46BE-AD5C-D091AF686F13.jpg

Kunskap
Yngre barn skaffar sig erfarenhet genom sina sinnesupplevelser. Genom att smaka, lukta, lyssna, titta, känna och jämföra bildar sig barn begrepp om olika föremål. Direktupplevelsen är alltså en bra metod med vilken vi kan skapa en naturkänsla hos barn. Genom sina upptäckter i naturen blir barn nyfikna. De ställer frågor, t ex: Lever träden? Var kommer stenarna ifrån? Vi ledare utgår från barnens intressen och frågor och är medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande. Tillsammans undersöker och reflekterar vi. Vi vill bidra till att barnen får ett ekologiskt och hållbart synsätt med känsla och ansvar för det levande. Leken är vår arbetsmetod och ju äldre barnen är desto mer teoretisk kunskap kan vävas in.

Gemenskap
Barn utvecklas inte i tomrum. De är ständigt i kontakt med andra barn och vuxna, föremål och händelser. Samspel mellan barn och mellan barn och vuxna är viktigt. Att känna glädje i gemensamma upptäckter och upplevelser. Att lära sig ta hänsyn till varandra och det som lever och växer. Gemenskap i grupp främjar barnens jag-utveckling, barnen blir trygga och lär känna sig själva.

Rörelse
Genom att vistas i naturen får barn också träning för sin kropp och sina sinnen, själslig avkoppling och inspiration. Barns möjligheter till kroppslig aktivitet har stor betydelse för barnets totala utveckling. Barn skaffar sig erfarenhet genom sina sinnen och muskler. Var kan vi öva vår motorik och skaffa oss ett pålitligt kropps-jag bättre än i variationsrik natur?

I Ur och Skurs mål med läroplanen Lpfö 18 (Skolverket 2018) som grund
Verksamheten ska sträva efter att varje barn:
-Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
-Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
-Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
-Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
-Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
-Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

metodcirkeliusny.jpg

I vårt arbete är alltid barnet och barnets bästa i fokus. Barn uttrycker sig på många olika sätt i lek, äventyr och friluftsliv. Pedagogerna är medagerande, medundersökande, medupptäckande och medupplevande ledare. I utbildningen spelar upplevelsebaserat, ämnesövergripande lärande och utomhuspedagogik en central roll.

Utbildningen på Mullelyan genomsyras av barns rättigheter (Barnkonventionen). Vi använder oss av Kompis-materialet med Kanin och Igelkott (Natur & Kultur) i alla verksamheter. I enlighet med förskolans läroplan (Lpfö 18, Skolverket 2018) fokuserar vi på de olika dimensionerna av hållbarhet i utbildningen: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I utbildningen ska grunden till ett växande intresse och ansvar för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling läggas (Skolverket 2018, ss. 5, 12, 14-15). Barnen ska utveckla ett omsorgsfullt och varsamt förhållningssätt till naturen, miljön och samhället (Skolverket 2018, s. 9).

Ekologisk hållbarhet
Allemansrätten spelar en central roll i utbildningen och samvaron i naturen. Vi undersöker olika kretslopp i naturen och i samhället genom att kompostera, odla och återvinna.

Ekonomisk hållbarhet
Vi reparerar och återanvänder olika material, skapar och pysslar. Vatten-, el- och ritpappersförbrukning samt matsvinn diskuteras tillsammans med barnen och i arbetslaget.

Social hållbarhet
Vår samvaro präglas av allas lika värde. Vi tar hand om varandra och oss själva. Att göra något snällt för sig själv eller andra kallar vi för varmisar. Gemenskap i lek och aktiviteter är viktig för oss, men också att varva ner tillsammans eller att kunna få lugn och ro själv en stund.